Rachunek zysków i strat 2012

Nazwa dokumentu: Rachunek zysków i strat 2012

(wariant porównawczy)

2011 2012

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

  • Od jednostek powiązanych

613.546,58

606.016,40

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

52.778,58

55.397,40

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)

III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

V

Dotacje na działalność statutową

560.768

550.619

B

Koszty działalności operacyjnej

613.105,27

605.794,96

I

Amortyzacja

II

Zużycie materiałów i energii

120.847,64

108.407,51

III

Usługi obce

130.460,93

132.005,88

IV

Podatki i opłaty, w tym:

  • Podatek akcyzowy

20.863,92

V

Wynagrodzenia

291.112,46

302.459,21

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

49.820,32

59.539,54

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

3.382,82

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C

Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)

441,31

221,44

D

Pozostałe przychody operacyjne

119,98

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II

Dotacje inne

III

Inne przychody operacyjne

119,98

E

Pozostałe koszty operacyjne

0,08

I

Strata ze zbycia niefiannsowych aktywów trwałych

II

Aktualizacja wartości aktywów niefiannsowych

III

Inne koszty operacyjne

0,08

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

441,31

341,34

G

Przychody finansowe

I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych

II

Odsetki, w tym:

  • od jednostek powiązanych

III

Zysk ze zbycia inwestycji

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

V

Inne

H

Koszty finansowe

1,01

I

Odsetki, w tym:

  • od jednostek powiązanych

II

Strata ze zbycia inwestycji

III

Aktualizacja wartości inwestycji

IV

Inne

1,01

I

Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)

440,30

341,34

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI – J II)

I

Zyski nadzwyczajne

II

Straty nadzwyczajne

K

Zysk (strata) brutto (I±J)

440,30

341,34

L

Podatek dochodowy

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N

Zysk (strata) netto (K-L-M)

440,30

341,34

Liczba wyświetleń tego dokumentu: 746

Data modyfikacji dokumentu: 2013-11-19 15:11:34

Autor dokumentu: Krystian Hadasz

Rejestr zmian: Rachunek zysków i strat 2012