Rachunek zysków i strat 2014

Nazwa dokumentu: Rachunek zysków i strat 2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

2013

2014

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

  • Od jednostek powiązanych

606.390,71

610.036,65

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

52.390,71

56.036,65

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)

III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

V

Dotacje na działalność statutową

554.000

554.000

B

Koszty działalności operacyjnej

606.262,45

610.571,22

I

Amortyzacja

II

Zużycie materiałów i energii

91.770,90

88.541,83

III

Usługi obce

108.684,11

105.183,26

IV

Podatki i opłaty, w tym:

  • Podatek akcyzowy

V

Wynagrodzenia

340.174,74

349.975,97

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

61.572,07

62.709,48

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

4.060,63

4.160,68

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C

Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)

128,26

-534,57

D

Pozostałe przychody operacyjne

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II

Dotacje inne

III

Inne przychody operacyjne

E

Pozostałe koszty operacyjne

I

Strata ze zbycia niefiannsowych aktywów trwałych

II

Aktualizacja wartości aktywów niefiannsowych

III

Inne koszty operacyjne

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

128,26

-534,57

G

Przychody finansowe

1.020,95

I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych

II

Odsetki, w tym:

  • od jednostek powiązanych

III

Zysk ze zbycia inwestycji

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

V

Inne

1.020,95

H

Koszty finansowe

I

Odsetki, w tym:

  • od jednostek powiązanych

II

Strata ze zbycia inwestycji

III

Aktualizacja wartości inwestycji

IV

Inne

I

Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)

128,26

486,38

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI – J II)

I

Zyski nadzwyczajne

II

Straty nadzwyczajne

K

Zysk (strata) brutto (I±J)

128,26

486,38

L

Podatek dochodowy

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N

Zysk (strata) netto (K-L-M)

128,26

486,38

Siemianowice Śl. 20.03.2015r.

Liczba wyświetleń tego dokumentu: 509

Data modyfikacji dokumentu: 2016-01-23 21:01:39

Autor dokumentu: Krystian Hadasz

Rejestr zmian: Rachunek zysków i strat 2014