Rachunek zysków i strat 2013

Nazwa dokumentu: Rachunek zysków i strat 2013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

2012

2013

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

  • Od jednostek powiązanych

606.016,40

606.390,71

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

55.397,40

52.390,71

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)

III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

V

Dotacje na działalność statutową

550.619

554.000

B

Koszty działalności operacyjnej

605.794,96

606.262,45

I

Amortyzacja

II

Zużycie materiałów i energii

108.407,51

91.770,90

III

Usługi obce

132.005,88

108.684,11

IV

Podatki i opłaty, w tym:

  • Podatek akcyzowy

V

Wynagrodzenia

302.459,21

340.174,74

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

59.539,54

61.572,07

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

3.382,82

4.060,63

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C

Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)

221,44

128,26

D

Pozostałe przychody operacyjne

119,98

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II

Dotacje inne

III

Inne przychody operacyjne

119,98

E

Pozostałe koszty operacyjne

0,08

I

Strata ze zbycia niefiannsowych aktywów trwałych

II

Aktualizacja wartości aktywów niefiannsowych

III

Inne koszty operacyjne

0,08

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

341,34

128,26

G

Przychody finansowe

I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych

II

Odsetki, w tym:

  • od jednostek powiązanych

III

Zysk ze zbycia inwestycji

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

V

Inne

H

Koszty finansowe

I

Odsetki, w tym:

  • od jednostek powiązanych

II

Strata ze zbycia inwestycji

III

Aktualizacja wartości inwestycji

IV

Inne

I

Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)

341,34

128,26

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI – J II)

I

Zyski nadzwyczajne

II

Straty nadzwyczajne

K

Zysk (strata) brutto (I±J)

341,34

128,26

L

Podatek dochodowy

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N

Zysk (strata) netto (K-L-M)

341,34

128,26

Siemianowice Śl. 12.03.2014r.

Liczba wyświetleń tego dokumentu: 507

Data modyfikacji dokumentu: 2016-01-23 20:01:56

Autor dokumentu: Krystian Hadasz

Rejestr zmian: Rachunek zysków i strat 2013