Bilans na dzień 31.12.2012 roku

Nazwa dokumentu: Bilans na dzień 31.12.2012 roku

    2006 2007
AKTYWA

A

Aktywa Trwałe

180.610,40

180.810,40

I

Wartości niematerialne i prawne

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

2

Wartość firmy

3

Inne wartości niematerialne i prawne

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

180.610,40

180.810,40

1

Środki trwałe

180.610,40

180.810,40

a)

Gruntu (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c)

Urządzenia techniczne i maszyny

d)

Środki transportu

e)

Inne środki trwałe

180.610,40

180.810,40

2

Środki trwałe w budowie

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

III

Należności długoterminowe

1

Od jednostek powiązanych

2

Od innych jednostek

IV

Inwestycje długoterminowe

1

Nieruchomości

2

Wartości niematerialne i prawne

3

Długoterminowe aktywa finansowe

a)

W jednostkach powiązanych

Udziały lub akcje

Inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

W pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne długoterminowe aktywa finansowe

4

Inne inwestycje długoterminowe

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

10.617,59

7.011,25

I

Zapasy

1

Materiały

2

Półprodukty i produkty w toku

3

Produkty gotowe

4

Towary

5

Zaliczki na dostawy

II

Należności krótkoterminowe

5.923,71

315,00

1

Należności od jednostek powiązanych

a)

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

Do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

b)

Inne

2

Należności od pozostałych jednostek

5.923,71

315,00

a)

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

5.923,71

Do 12 miesięcy

5.923,71

315,00

Powyżej 12 miesięcy

b)

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

315,00

c)

Inne

d)

Dochodzono na drodze sadowej

III

Inwestycje krótkoterminowe

3.796,44

5.478,25

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

3.796,44

5.478,25

a)

W jednostkach powiązanych

Udziały lub akcje

Inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)

W pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje

Inne papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)

Środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne

3.796,44

5.478,25

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

3.796,44

5.478,25

Inne środki pieniężne

Inne aktywa pieniężne

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

897,44

1.218,00

Aktywa razem

191.227,99

187.821,65

2011

2012

PASYWA

A

Kapitał (fundusz) własny

184.470,60

185.011,94

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

184.030,30

184.670,60

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII

Zysk (strata) netto

440,30

341,34

IX

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6.757,39

2.809,71

I

Rezerwy na zobowiązania

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

3

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

II

Zobowiązania długoterminowe

1

Wobec jednostek powiązanych

2

Wobec pozostałych jednostek

a)

Kredyty i pożyczki

b)

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)

Inne zobowiązania finansowe

d)

Inne

III

Zobowiązania krótkoterminowe

6.757,39

2.809,71

1

Wobec jednostek powiązanych

a)

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

Do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

b)

Inne

2

Wobec pozostałych jednostek

6.757,39

2.809,71

a)

Kredyty i pożyczki

b)

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)

Inne zobowiązania finansowe

d)

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

776,19

2.260,71

Do 12 miesięcy

776,19

549,00

Powyżej 12 miesięcy

e)

Zaliczki otrzymane na dostawy

f)

Zobowiązania wekslowe

g)

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

5.981,20

549,00

h)

Z tytułu wynagrodzeń

i)

Inne

3

Fundusze specjalne

IV

Rozliczenia miedzyokresowe

1

Ujemna wartość firmy

2

Inne rozliczenia miedzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

Pasywa razem

191.227,99

187.821,65

Liczba wyświetleń tego dokumentu: 776

Data modyfikacji dokumentu: 2013-11-19 14:11:37

Autor dokumentu: Krystian Hadasz

Rejestr zmian: Bilans na dzień 31.12.2012 roku